ثبت تغییرات شرکت

حد نصاب ها برای تغییرات

همیشه شرکا در صلاح و سازش نیستند و مواقعی به اختلافاتی برمیخورند که باعث می شود تصمیم به تغییرات بگیرند.

حدنصاب لازم برای مجامع عمومی فوق العاده در شرکت های مسئولیت محدود 75% و اکثریت عددی سهامداران است و در مجامع عمومی عادی 51% و اکثریت عددی است.

برای مثال: علی و مهدی و حامد در یک شرکت مسئولیت محدود به صورت ذیل شریک هستند.

سرمایه شرکت: 120.000.000 ريال

علی 40.000.000 ريال به سمت مدیرعامل و عضو

محمد 60.000.000 ريال به سمت عضو

حامد 20.000.000 ريال به سمت رئیس و عضو

شرکا تصمیم به تغییر آدرس می گیرند و حامد خارج از کشور است. راه حل قانونی این است که این مسئله در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردد و از حامد دعوت شود در مجمع شرکت کند. در صورتی که ایشان در جلسه حاضر نشدند و آگهی منقضی شد چون مجمع فوق العاده ست و حدنصاب آن 75% و اکثریت است و با توجه به این مسئله که علی و محمد حدود 84% و اکثریت عددی هم با ایشان است جلسه تشکیل و تغییر آدرس انجام می گیرد.

اما اگر تمام اعضا حضور داشته باشند دیگر مسئله آگهی دعوت منتفی است و به صورت عادی تغییر آدرس انجام می پذیرد.

حال اگر علی و محمد و علی تصمیم بگیرند در شرکت حامد را از سمت خود عزل کنند به قرار زیر است:

می توانند این کار را انجام دهند زیرا عزل و نصب مدیران از وظایف مجمع عمومی عادی است و حدنصاب آن 51% و اکثریت عددی است که باز این کار با آگهی دعوت امکان پذیر است اما این فقط برای عزل و گرفتن سمت است اما برای خروج این شخص از شرکت ، وجود ایشان همراه با در دست داشتن کارت ملی الزامی است.

وظایف مجامع در شرکت و تغییرات شرکت :

مجمع فوق العاده : هرگونه تغییرات در اساسنامه

عادی یا عادی بطور فوق العاده : تمدید یا انتخاب مدیران ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، روزنامه علاوه بر این تصویب صورت های مالی و ترازنامه

حد نصاب ها جهت تشکیل این دو مجمع 51% است چه برای عادی چه برای فوق العاده

علاوه بر آن وجود 3 نفر از سهامداران نیز باید رعایت شود.

حامد، علی، پاشا و نیما سهامداران یک شرکت هستند . این شرکت دارای 100.000.000 ريال سرمایه و 1.000 سهم 100.000 ريالی است

یعنی:

حامد 250 سهم رئیس و عضو

علی 300 سهم مدیرعامل و عضو

پاشا 100سهم نائب رئیس و عضو

نیما 350 سهم عضو

پاشا و نیما در جلسه حضور نمی بابند . آیا تغییر آدرس و یا اینکه پاشا را از سمت نائب رئیس عزل کنیم قابل اجراست یا خیر؟

با توجه به اینکه حامد و علی 550 سهم یعنی 55% سهام را دارا هستند از نظر درصدی جلسه رسمیت دارد اما چون 2 نفر هستند نمی توانند مجمع را تشکیل دهند.

روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

شرکتها به منظـور تـأمين منـابع مـورد نيـاز بـرای طـرحهـای توسـعهای و پاسـخگویی بـه نيـاز خـود بـه نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه میکنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدیـد یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود امکانپذیر است. با توجه به این که در ماده ۶ اساسنامه نمونه شـرکتهـای پذیرفته شده در بورس قيد شده است که سرمایه شرکتها باید به سـهم عـادی یکهـزار ریـالی بـا نـام تقسيم شود، افزایش سرمایه در این شرکتها به صورت انتشار سهام جدید صورت میگيرد.

افزایش سرمایه از محل منابع زیر امکانپذیر است: ١ – آورده نقدی سهامداران شرکت (پرداخت مبلغ اسمی سهام به صورت نقدی) ٢ – اندوختهها و سود تقسيم نشده سالهای قبل (تبدیل سود تقسيم نشده (اندوخته) به سرمایه) ٣ – مطالبات حال شده سهامداران شرکت (تبدیل مطالبات حال شده به سرمایه

“در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکاند حقتقدم دارند و ایـن حـق قابل نقلوانتقال میباشد. مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حقتقدم مذکور را اعمال کنند کمتـر از ۶٠ روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعيين میگردد، شروع میشود.”

فروش حق تقدم در صورتی که سهامدار تمایل به پذیرهنویسی و دریافت سهم جدید نداشته باشد میتواند با مراجعه به کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار، گواهینامه حقتقدم خرید سهم خود را بر پایه قيمت روز بازار، بـه فروش برساند. اگر سرمایهگذار مایل به خرید گواهینامه حقتقدم باشـد بایـد ماننـد سـهامداران فعلـی شرکت اقدام به پذیرهنویسی نماید. در این حالت وی باید معادل مجموع بهای گواهینامه مزبور – بـرای تحویل به فروشنده گواهی – و ارزش اسـمی را – بـرای تحویـل بـه شـرکت – بـه کـارگزار پرداخـت کنـد. چنانچه سهامداران در مهلت اعلام شده، اقدام به پـذیرهنویسـی نکننـد یـا از فـروش گـواهی حـقتقـدم صرفنظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پـذیرهنویسـی گـواهیهـای مزبـور را در بـورس اوراق بهـادار در معـرض فـروش قـرار مـیدهـد و پـس از فـروش، مبلـغ حاصـل از فـروش را پـس از کسـر ارزش اسـمی و هزینههای مربوط به حساب سهامدار واریز میکند.

امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 21 میانگین امتیازات: 4.5]