کد اقتصادی چیست ؟

Home/امور مالیاتی/کد اقتصادی چیست ؟

کد اقتصادی چیست ؟

تعریف کد اقتصادی

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف اندنسبت به ثبت نام جهت دریافت کد و شماره اقتصادی اقدام وجهت انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود را درصورت حسابها،فرمها واوراق مربوطه درج نموده وهمچنین معاملات خود رابه اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.نظارت برفعالیتهای اقتصادی مستلزم شناخت اشخاص فعال دراین زمینه میباشد تا از انجام فعالیتهای غیرمجاز و سوءاستفاده ها جلوگیری شود.

کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که به امورتجاری وخدماتی میپردازند،بایدنسبت به اخذکداقدام نمایند و کداقتصادی خود رابرروی فاکتورهای خرید وفروش خودثبت نمایند

مواردکاربردکداقتصادی

۱- اخذکارت بازرگانی

۲- ارائه اظهارنامه

۳- اخذ گواهی ارزش افزوده

۴- اخذگرید (رتبه پیمانکاران)

۵- شرکت درمناقصات ومزایدات

۶- عقدقراردادباکلیه اشخاص حقیقی حقوقی(خصوصی،دولتی)

۷- افتتاح حساب بانکی

۸- صدورفاکتورخریدویافروش

بااخذکداقتصادی عدالت دردریافت مالیات ایجادمیشود،بااستفاده ار کداقتصادی دولت ازخریدهای غیرقانونی جلوگیری میکندوباکداقتصادی شفاف سازی مالیاتی ایجادمیشود.

کد اقتصادی چه زمانی باید اخد شود؟

هر شرکتی و یا موسسات پس ازثبت و ازتاریخ ثبت آن ۲ماه زمان دارد نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی:

۱- دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی)
۲- دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)
۳- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
۴- کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (۲ نسخه)
۵- کپی اساسنامه شرکت
۶- کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی)
۷- کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن
۸- کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)
۹- کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.
۱۰- نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
۱۱- پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی

 
۱۳۹۵-۹-۲ ۱۶:۱۵:۵۳ +۰۰:۰۰ امور مالیاتی|دیدگاه‌ها برای کد اقتصادی چیست ؟ بسته هستند