//روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

شرکتها به منظـور تـأمين منـابع مـورد نيـاز بـرای طـرحهـای توسـعهای و پاسـخگویی بـه نيـاز خـود بـه نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه میکنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدیـد یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود امکانپذیر است. با توجه به این که در ماده ۶ اساسنامه نمونه شـرکتهـای پذیرفته شده در بورس قيد شده است که سرمایه شرکتها باید به سـهم عـادی یکهـزار ریـالی بـا نـام تقسيم شود، افزایش سرمایه در این شرکتها به صورت انتشار سهام جدید صورت میگيرد.

افزایش سرمایه از محل منابع زیر امکانپذیر است: ١ – آورده نقدی سهامداران شرکت (پرداخت مبلغ اسمی سهام به صورت نقدی) ٢ – اندوختهها و سود تقسيم نشده سالهای قبل (تبدیل سود تقسيم نشده (اندوخته) به سرمایه) ٣ – مطالبات حال شده سهامداران شرکت (تبدیل مطالبات حال شده به سرمایه

“در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکاند حقتقدم دارند و ایـن حـق قابل نقلوانتقال میباشد. مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حقتقدم مذکور را اعمال کنند کمتـر از ۶٠ روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیرهنویسی تعيين میگردد، شروع میشود.”

فروش حق تقدم در صورتی که سهامدار تمایل به پذیرهنویسی و دریافت سهم جدید نداشته باشد میتواند با مراجعه به کارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار، گواهینامه حقتقدم خرید سهم خود را بر پایه قيمت روز بازار، بـه فروش برساند. اگر سرمایهگذار مایل به خرید گواهینامه حقتقدم باشـد بایـد ماننـد سـهامداران فعلـی شرکت اقدام به پذیرهنویسی نماید. در این حالت وی باید معادل مجموع بهای گواهینامه مزبور – بـرای تحویل به فروشنده گواهی – و ارزش اسـمی را – بـرای تحویـل بـه شـرکت – بـه کـارگزار پرداخـت کنـد. چنانچه سهامداران در مهلت اعلام شده، اقدام به پـذیرهنویسـی نکننـد یـا از فـروش گـواهی حـقتقـدم صرفنظر کنند، شرکت پس از اتمام دوره پـذیرهنویسـی گـواهیهـای مزبـور را در بـورس اوراق بهـادار در معـرض فـروش قـرار مـیدهـد و پـس از فـروش، مبلـغ حاصـل از فـروش را پـس از کسـر ارزش اسـمی و هزینههای مربوط به حساب سهامدار واریز میکند.

امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 12 میانگین امتیازات: 2.6]
2018-02-19T11:07:14+00:00 ثبت و تغییرات شرکت|دیدگاه‌ها برای روش های افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص بسته هستند