ثبت شرکت چیست ؟

Home/ثبت و تغییرات شرکت/ثبت شرکت چیست ؟

ثبت شرکت چیست؟

با گسترده تر شدن و پیچیده تر شدن روابط میان افراد در عصر حاضر , قوانین حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد هم کم کم شکل منسجم تر و کامل تری به خود گرفت .بسیاری از امور که قبلا در روابط میان افراد به صورت فردی و آزادانه و بدون قاعده در جریان بود به تدریج تحت سیطره ی قوانین قرار گرفتند و شکل الزامی پیدا کردند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی – تجارت – خانوادگی و  دیگر موارد از شکل فردی خارج شدند و تحت نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند.

ثبت شرکت هم جزء یکی از همین الزامات قانونی می باشد که قوانین و مقررات مخصوصی جهت آن وضع شده است.

قوانین ثبت شرکت برای نخستین بار در سال ۱۳۱۰ وارد قوانین تجارتی ایران شدند که در ۱۲ ماده تنظیم و به تصویب مجلس وقت آن زمان رسید.

مطابق مواد ۲ – ۳ – ۴ – ۶ این قانون به الزامی بودن ثبت شرکت در ایران تاکید شده است و برای عدم ثبت رسمی آن مجازات قانونی در نظر گرفته شده است.

بر اساس مندرجات این قانون هرگونه شرکتی اعم از ایرانی یا خارجی که تصمیم به تشکیل و فعالیت در خاک ایران دارد حتما باید تقاضانامه ی ثبتی خود را تسلیم مرجع ثبتی معرفی شده از طرف قانون نماید وگرنه از طرف دولت ایران به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد و به جزای نقدی و انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم خواهد شد.

امروزه اداره ی ثبت شرکتها تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کشور این امر مهم را بر عهده گرفته و تمامی مراحل عملیات ثبت شرکت به صورتی اینترنتی درآمده است و فقط از طریق سامانه ی اینترنتی ثبت شرکتها مجاز می باشد و تقاضاکنندگان باید کلیه ی مدارک و تقاضانامه های ثبتی خود را از طرق این سامانه به اداره ی ثبت شرکتها تسلیم کنند . مدارک و تقاضانامه ها توسط کارشناسان اداره ی ثبت با دقت بررسی شده و پس از طی مراحل اداری مختلف چنان چه از نظر قانونی مشکلی نداشته باشند تایید شده و پس از آن شرکت به صورت رسمی به ثبت می رسد و قانونی شناخته می شود.


از نظر معنای لغوی شرکت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد و دهخدا شرکت را شریک شدن , انباز گشتن و مشارکت اتحادی چند نفر برای غرض و یا نفعی خاص معنا کرده است.

از نظر مفهوم حقوقی با توجه به مندرجات مواد قانون مدنی و تجارت ایران ؛ شرکت از اجتماع ۲ یا چند نفر که به صورت شریک ,  سهامدار یا موسس ( عضو ) در غالب یک قرارداد رسمی تشکیل می شود که این افراد در راستای رسیدن به اهداف مشترکشان ( تقسیم سود حاصل از سرمایه گذاری ) به فعالیت می پردازند.

شرکت قراردادی است که اشخاص حقیقی  حقوقی بین خود به امضا می رسانند تا در چهارچوب خاصی از قوانین تعریف شده ( اساسنامه ) عمل نمایند. این قرارداد ( شرکت ) می تواند شامل قوانین بین خود اعضا و همچنین نحوه تعامل با افراد و یا شرکت های دیگر باشد.

بر اساس این تعاریف شرکت به ۲ شکل زیر دسته بندی می شود:

۱- شرکت تجاری

۲- شرکت مدنی

۱ – شرکت تجاری

نوعی از شرکت می باشد که تحت سیطره ی قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت  پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.

مطابق ماده ی  ۲۰  قانون  تجارت ایران , شرکت های تجاری به ۷ قسم زیر تقسیم می شوند :

۱-۱ شرکت سهامی

۲-۱ شرکت با مسئولیت محدود

۳-۱ شرکت تضامنی

۴-۱ شرکت مختلط غیر سهامی

۵-۱ شرکت مختلط سهامی

۶-۱ شرکت نسبی

۷-۱ شرکت تعاونی تولید و مصرف

۲- شرکت مدنی

نوعی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری است که حداقل با ۲ شریک قابلیت ثبت دارد.

افرادی که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت ها یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مدت مسئولیت هیات مدیره در شرکت مسئولیت محدود، نامحدود است مگر اینکه در اساسنامه به ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد. مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و جنرال اکثرا شرکت با مسئولیت محدود ( LTD ) را انتخاب می کنند.

ثبت شرکت سهامی خاص:

ثبت شرکت سهامی خاص نوع دیگری از شرکت های تجاری می باشد. برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا ۳ نفر است. حداقل سرمایه برای ثبت این نوع شرکت به میزان یک میلیون ریال می باشد. وجود ۲ بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. وجود هر یک از سمت های مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس در شرکت سهامی خاص اجباری می باشد. شرکت های عمرانی ، شهرداری که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت می کنند، شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند. اعتبار هیات مدیره شرکت سهامی خاص ۲ سال خورشیدی و بازرسین ۱ سال مالیاتی می باشد و پس از انقضاء باید تمدید و یا تعویض شوند.

ثبت شرکت دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری ( خدمات ) به درآمد و سود برسند.

عموما برای ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است. اعضای شرکت دانش بنیان می بایست بدین گونه چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا  عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت ۱۵ سال می باشد.

اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

ثبت شرکت تضامنی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین ۲ یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۱ یا چند نفر شریک ضامن و ۱ یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و ۱ یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

ثبت شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری تحت نام مخصوصی بین ۲ یا چند نفر تشکیل می گردد و مسئولیت هریک از شرکاء به میزان سرمایه ی آنها در شرکت می باشد.

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که با اهداف  هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل ۷ نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد.

تعداد اندکی از بیشمار شرکت هایی که امورات ثبتی یا تغییراتشان را در مؤسسه نخستین ثبت به انجام رسانیده اند

۱- دیده بان صنعت پرشیا

۲- هامون انرژی پارس

۳- روناک عمران تیوا

۴- آبان دارو مهر

۵-  یکتا طلوع توان

۶- ابزار سايش آسيا

۷- ابنیه سازان پایون

۸- اترو فرایند ایرانیان

۹-   دانش پژوهان هنگام

۱۰- تجارت ثمین

۱۱- آداک سلامت برنا

۱۲- ادمان صنعت نور

۱۳- اذر بنا کار

۱۴- ارتا گستر رامش

۱۵- آرتون عصر توسعه

۱۶- ارس گستر پویا

۱۷- آرسس اندیشان داتیس

۱۸- ارکان پارس سپهر

۱۹- آرمان درگستر بنکو پارس

۲۰- آرمانشهر گیتی

۲۱- آروند دخت افق

۲۲- اروین انرژی

۲۳- اروین تال کارما

۲۴- اروین سگال صدرا

۲۵- آریا پلاستیک اعتماد

۲۶- آریا تجهیز بین الملل ایرانیان

۲۷- آریا اعتماد البرز

۲۸- آریان فیدار تیام

۲۹- ارین اطلس پرگاس

۳۰- آرین محاسب ایمن پرداز

۳۱- آژیانه راه

۳۲- استار ترید کانسالتیشن

۳۳- اسفند تجارت درنیکا

۳۴- آسیا دواتک

۳۵- آسیاسازان مدرن

۳۶- آشنا سامانه

۳۷- شیلات ساحل پارسیان

۳۸- اطلس پلاستیک آسایش

۳۹- اطمینان سرعت سدید ایرانیان

۴۰- افاق تدبیر اسپادانا

۴۱- افتاب امیر گران

۴۲- آفتاب گل تجارت غرب

۴۳- افرا بتیس آرشام

۴۴- آفرینش فردای برتر رایان گستر

۴۵- افق طلایی آویژه

۴۶- اکسون هوم اداک

۴۷- اکسین انرژی فن آوران انرژی نوین

۴۸- الماس نشان راگا

۴۹- اماج گشت

۵۰- آموت صنعت فاتح یدک

۵۱-  رهاورد هنر افتخار

۵۲- نوید خودرو پرشین

۵۳- ابنیه سازان پایون

۵۴- انجمن امور سگ ایران

۵۵- آرمان تدبیر آوا

۵۶- کیمیا گران

۵۷- اندیشه سازان مدیران پارس

۵۸- آوای عدالت گستر فرمانیه

۵۹- اوج توسعه قدرت

۶۰- اورامان چوب پارس

۶۱- اوند تجهیز ایرانیان

۶۲- آوند لفاف پگاه

۶۳- آویژه سازه  تخت جمشید

۶۴- ایده تینان گستر

۶۵- ایده گستر سپهر دانش

۶۶- ایرانگردی جهانگردی

۶۷- ایستا پیوندآرتاویل

۶۸- دارالفنون سام پارس

۶۹- بازرگانی رودکان گونا

۷۰- بازرگانی کارکیانیک

۷۱- باطن  شیمی پویا

۷۲- بتون سازه ماهان دشت

۷۳- برف طلوع هانی

۷۴- بلند مرتبه کامران

۷۵- پیشگامان گسترش شبکه قدیر

۷۶- بهرمان دلتا

۷۷- بهروان شیمی گستر بهرنگ

۷۸- بهسازان سلامت هوشمند پارس

۷۹- بهین المان افرازان

۸۰- بهينه آوران صنعت كوشا

۸۱- بهینه داران روجا

۸۲- اوج مهر آزما

۸۳- بین المللی جهان گستر بامیکا

۸۴- پارس ایراکام

۸۵- پارس جم انرژی

۸۶- پارس کوشاب زرین

۸۷- پارس گهر

۸۸- پارس نگین کوروش

۸۹- پارسه گشت سالار و پارس نوین سبز

۹۰- پارسیان صنعت حک گستر

۹۱- پاکیزگان و خدمات مجالس رویال پارسیان پایتخت

۹۲- پایا دژ پارسینا

۹۳- پایا ساز

۹۴- پایا صنعت روئین

۹۵- پایدار ستون طرح وفن

۹۶- پایدارگود ایرانیان

۹۷- پترو پالایش تیام

۹۸- پترو سورین اراد

۹۹- پترو فیدار خوزستان

۱۰۰-پخش پایلار شمال

۱۰۱- پخش یاس فارمد گستر

۱۰۲- پدیدار پخش همراه

۱۰۳- پدیده هوای صنعتی برتر

۱۰۴- پرتو پردازش راک

۱۰۵- پرتو دانش فن

۱۰۶- پردیس دارو

۱۰۷- پوریا مس صحرا

۱۰۸- پوشش های محافظ توربین دوام

۱۰۹- پویا پردازان آسیا

۱۱۰- پویا تسنیم

۱۱۱- پویا توسعه تجارت کومه آرا

۱۱۲- پویا صنعت هترا

۱۱۳- پیش گامان ورزش و تناسب اندام سیوان

۱۱۴- پیشتازان عصر داده ها

۱۱۵- پیشرو سلامت سوین

۱۱۶- پیشرو صنعت پاطاق

۱۱۷- پیشگامان پیام افق

۱۱۸- پیشگامان صنعت کژال

۱۱۹- پیشگامان ماندگار

۱۲۰- پيمانكاران گسترش نصر طلايه

۱۲۱- پیمانکاری بازرگانی ارسلان امیر

۱۲۲- تات دارو کیمیا

۱۲۳- تاسیساتی تهویه گستر افرا

۱۲۴- تامور ساز

۱۲۵- تامین کالا و خدمات پترو و بین الملل میلان

۱۲۶- تبار پارسیان سبز

۱۲۷- تجارت ریحان کده پلاستیک

۱۲۸- تجهیز آوران پترو گاز آران

۱۲۹- تحلیل رایانه صبا

۱۳۰- تدبیر عمران سلیم

۱۳۱- تدبیر نگین تجارت

۱۳۲- تراست

۱۳۳- دادیار مجد سعید

۱۳۴-  تامین و توسعه دماوند

۱۳۵- حمید رسولی زاده ئی و شرکا

۱۳۶- تعاونی تولیدی سوهان یوسف

۱۳۷- تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

۱۳۸- تعاونی نگین مروارید دریای دیر

۱۳۹- تن پوش سبز آویسا

۱۴۰- تندرو_پیرایه سلامت آرکا

۱۴۱- تندیس ادمک بلورین

۱۴۲- تهیه و توزیع لبنیات

۱۴۳- توان صنعت رعد

۱۴۴- توانگران صنعت مهر

۱۴۵- توسعه عمران و انرژی شهاب

۱۴۶- توسعه پردیس جاوید

۱۴۷- توسعه عدالت فردا

۱۴۸- توسعه عصر ارتباطات پرتو زرین

۱۴۹- توسعه مبادله هوشمند پارس

۱۵۰- توسعه نگار کویر ایساتیس یزد

۱۵۱- تولیدی پارس فرآورد

۱۵۲- تولیدی سر سبز پلاستیک

۱۵۳- تولیدی گلبرگ دنیا

۱۵۴- تیام کالا

۱۵۵- تیشتر رایانه

۱۵۶- تیوا آریا رادان

۱۵۷- جانا روژین پارسه

۱۵۸- راستا پویا تجارت

۱۵۹- جراح درمان آتیه

۱۶۰- اختر عدالت بنیان

۱۶۱- جهان طب آزما

۱۶۲- چاپ و نشر قلم نگار پویا

۱۶۳- چینه خاک فیروز کوه

۱۶۴- سروین طب صبا

۱۶۵- نگارین الماس پارت

۱۶۶- آران فناوران کوشا

۱۶۷- آرتمند دکاموند سازه

۱۶۸-  آشناسامانه

۱۶۹- حقوقی پیشگامان نوید عدالت

۱۷۰- حقوقی دادگران پاکان مهر- ۳۶۷۰۱

۱۷۱- حقوقی داوری دادگویان کبیر امین

۱۷۲- پژواک گستر یار پاک

۱۷۳- خانه سازان عصر نوین

۱۷۴- خدمات بیمه ای تامین پست بانک

۱۷۵- خدمات مسافرتی و جهانگردی اقلیما پرواز

۱۷۶- خدماتی طلو ع سبز ایرانیان

۱۷۷- خرم سم پاک تهران

۱۷۸- سپهر تجارت پاد

۱۷۹- سما گسترش سلامت طب

۱۸۰- داده پردازان کیمیا نرم افزار

۱۸۱- ویرا زیست طب

۱۸۲- داده پردازی سریر رایانه گستر

۱۸۳- داده کاوی آتیه روشن

۱۸۴- دارو تجهیزات سرو

۱۸۵- دارو گستر سیالان

۱۸۶- دانا گام

۱۸۷- دانش بنیان دهکده سلامت هستی

۱۸۸- دانوش طب رابین

۱۸۹- دانوش طب هما

۱۹۰- تارا نام کاسپین

۱۹۱- دریابار ماهان جم

۱۹۲- دژاک آراک

۱۹۳- دنا سازان شهر

۱۹۴- دنیز طراح گستر

۱۹۵- رابین ارقام دایا

۱۹۶- رادیان دارو جم

۱۹۷- راژ سازه ایستا

۱۹۸- راشا موتور پاسارگاد

۱۹۹- راه آوران طب سلامت آبادیس

۲۰۰- رای ورزان صنعت

 

دیگر انواع شرکت ها 

ثبت شرکت بازرگانی:

در ثبت شرکت بازرگانی یا جنرال ابتدا باید نوع شرکت اعم از مسئولیت محدود و یا سهامی خاص مشخص گردد و در مرحله دوم موضوع فعالیت بازرگانی که عبارت است از انجام کلیه امور در زمینه خرید و فروش و واردات و صادرات و ترخیص کالا از کلیه گمرکات و … مشخص گردد. اکثرا برای شرکت بازرگانی ، شرکت مسئولیت محدود توصیه می شود. پس از ثبت شرکت بازرگانی باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام گردد.

ثبت شرکت های پیمانکاری:

شرکت های پیمانکاری به طور عمده شرکت هایی هستند که در زمینه ساختمان، راه، باند، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ، برق ، نیرو ، آب و فاضلاب و … به فعالیت می پردازند.

شرکت پیمان کاری به دو صورت قابلیت ثبت دارد: مسئولیت محدود یا سهامی خاص

این نکته ضروری است که بدانیم اعتبار شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمانکاری بیشتر است اما بدین بدین معنی نیست که برای ثبت،  شرکت مسئولیت محدود نامعتبر است.

ثبت شرکت های هواپیمایی:

برای تاسیس شرکت های هواپیمایی- جهانگردی نیاز به گرفتن پروانه طبق مقررات و یا مجوز مرتبط است. برای شرکت هواپیمایی تاسیس شرکت سهامی خاص مناسب تر است، سرمایه شرکت هواپیمایی حداقل باید پانصد میلیون ریال باشد. معرفی حداقل ۱۰ نام که معرف خدمات آنها باشد و معرفی حداقل ۱۰ آرم و یا نشان که معرف فعالیت باشد الزامی است.

ذکر این نکته ضروری است که اخذ مجوز بند ب برای تاسیس شرکت های هواپیمایی اجباری است.

ثبت شرکت های تبلیغاتی:

برای ثبت شرکت تبلیغاتی نیاز به اخذ مجوز از کانون تبلیغاتی می باشد که با ثبت یکی از انواع شرکت های سهامی خاص و یا مسئولیت محدود امکان پذیر است.

ثبت شرکت تعاونی:

شرکت تعاونی از هفت نفر اعضا تشکیل می شود که ۵ نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و ۲ نفر به عنوان بازرس انتخاب می شوند. پس از اخذ تایید نام برای اخذ مجوز باید به وزارت تعاون مراجعه نمود و یک سوم سرمایه که در اساسنامه قید شده است را در بانک تعاون به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز نمود.

ثبت شرکت در مناطق آزاد:

ثبت شرکت در مناطق آزاد اکثرا با موضوع فعالیت بازرگانی تاسیس می شود.

ثبت شرکت در مناطق آزاد دارای مزایایی است که عبارت است از: معافیت مالیاتی برای ۱۵ سال ، نبود تشریفات گمرکی، تسریع فعالیت های بازرگانی با جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی.

  • مالکین به صورت ۱۰۰ درصد می تواند خارجی باشد.

هر یک از این شرکتها خصلت , ویژگی , کاربرد و ساختار متفاوت و مخصوصی دارند و دارای اساسنامه ی یکپارچه و مشخص می باشند.

شما بر حسب موضوع فعالیت شرکت , تعداد اعضای شریک و موءسس شرکت, میزان سرمایه ی اولیه ی راه اندازی شرکت و طریقه ی اداره و فعالیت های شرکت خودتان باید یکی از اقسام آن را انتخاب کنید که مشورت با کارشناس باتجربه در امور ثبت شرکت ها جهت این امر ضروری می باشد .

 

ثبت شرکت جوینت ونچر ( Joint Venture ) :

شرکت جوینت ونچر یک قرارداد مشارکتی و نوعی سرمایه گذاری خارجی است.

برای ثبت شرکت جوینت ونچر کافی است یکی از سهامداران یک شخص حقوقی غیر ایرانی باشد. اصولا برای ثبت این نوع شرکت، ثبت شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. ثبت شرکت جوینت ونچر تنها راه حل برای استفاده از اسم لاتین در نام شرکت می باشد.

ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی:

اگر یک شرکت در کشور خارجی ثبت شده باشد و قصد افتتاح شعبه و یا نمایندگی در ایران را داشته باشد از طریق ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی می تواند این کار را انجام دهد.

تفاوت شعبه با نمایندگی این است که در شعبه انتخاب مدیران توسط شرکت اصلی صورت می گیرد و در هر زمان که بخواهد می تواند شعبه را منحل کند اما اعطای نمایندگی از طریق عقد قرارداد است با یک طرف ایرانی و انحلال آن تابع مفاد مندرج در قرارداد می باشد.

ثبت تغییرات شرکت ها:

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجامع عمومی عادی و یا فوق العاده و یا جلسات هیئات مدیره انجام می گیرد مانند تغییر آدرس ، افزایش سرمایه و ….

اگر مجمع عمومی عادی در چهار ماه اول سال مالی تشکیل گردد عادی سالیانه و در غیر این صورت عادی (به طور فوق العاده) نامیده می شود.

 

مدت ثبت تغییرات شرکت ها:

برای ثبت تغییرات شرکت، مدارک هویتی تمامی اعضا و  در صورتی که اولین تغییرات شرکت باشد روزنامه تاسیس و در غیر این صورت روزنامه رسمی آخرین تغییرات ضروروی است.

ثبت انحلال شرکت ها:

ثبت انحلال شرکت به معنی اتمام و پایان کار فعالیت های شرکت می باشد.

ثبت انحلال شرکت ها در چند صورت انجام می پذیرد: بر اثر ورشکستگی شرکت ، به دستور و حکم دادگاه ،  انقضاء مدت زمان معین شرکت ثبت شده و یا کامل شدن موضوع فعالیتی که شرکت بدان منظور ثبت شده است.

تعدادی از بیشمار شرکت هایی که امورات ثبتی یا تغییراتشان را در مؤسسه نخستین ثبت به انجام رسانیده اند

۲۰۱- رایحه دشت سبز ایرانیان

۲۰۲- رایکا گستر عرشیا

۲۰۳- تولیدی کاشی گرانیت ولعاب زهره کاشمر

۲۰۴- سورن داده نگار

۲۰۵- کشت و صنعت اوین دشت

۲۰۶- توسعه و تجارت گلچین ایرانیان

۲۰۷- نیما سفر آسیا

۲۰۸- آجر مبارکه

۲۰۹- رقابت گستر عرشیا

۲۱۰- خدمات بهره برداری احداث

۲۱۱- روانسازان صنعت روز

۲۱۲- نارنجستان سبز تهران

۲۱۳- روژین الماس طب

۲۱۴- رویا گسترخاورمیانه

۲۱۵- رویان تجهیز آزما

۲۱۶- ره آوران طب سلامت

۲۱۷- ره ساز پل

۲۱۸- ریحان تجارت فردا

۲۱۹- زرین صدف اطلس

۲۲۰- هوگر دارو دانش

۲۲۱- زنجان زیبا

۲۲۲- زیبا صدف خاورمیانه

۲۲۳- زیربنای سبز پایدار

۲۲۴- دانش هستی پارس

۲۲۵-  علم هنر پایدار

۲۲۶- ژوبین سازان آژینه

۲۲۷- ساختمانی پارس ابنیه الهیه

۲۲۸- سازه های پیش ساخته پارس کویر

۲۲۹- سام کوه آسیا

۲۳۰- اسطوره بیمه

۲۳۱- سامان و توسعه سبا

۲۳۲- سایه بان سبز آریا

۲۳۳- سبک سازان آمیتیس پویا

۲۳۴- سپهر صنعت ایرسا

۲۳۵- سپهر صنعت هوشمند پاسارگاد

۲۳۶- شیمی فرتاک آریا

۲۳۷- سحر فردوس تهران

۲۳۸- سدید ایمن فراز

۲۳۹- سدید سازان ارکا

۲۴۰- سروش عدل و داد ایرانیان

۲۴۱- سفره سلامت فرینا

۲۴۲- نوآوران توسعه عمران رهیار

۲۴۳- سگال هیوا آریا

۲۴۴- سما ترخیص

۲۴۵- سیاحان سپهر آسیا

۲۴۶- سیال ماهان جم

۲۴۷- آروین پترو نیکان

۲۴۸- سیگما تجارت مهر

۲۴۹- سیمره و سیکان

۲۵۰- سینا ایثار سلامت

۲۵۱- تیام طب عصر نوین

۲۵۲- شعله پونه جنوب

۲۵۳- شمیم کودک ایرانیان

۲۵۴- شهد عسل سهند

۲۵۵- شهریاران ایده پرداز نوآور

۲۵۶- خدمات درمانی شیلان طب روز

۲۵۷- صادرات و تولیدات صنعتی ایران

۲۵۸- صبا سازه ارشیا

۲۵۹- صدر ابنیه شرق

۲۶۰- آریسمان حسنی

۲۶۱- صنایع بسته بندی ورسک سواد کوه

۲۶۲- صنایع پلاستیک کامور ایرانیان

۲۶۳- صنایع پیچ و مهره توحید سازه افراز

۲۶۴- صنایع پیشگام آینده آرسس

۲۶۵- صنایع تولیدی ظفر برودت سیستم

۲۶۶- صنایع ملامینه اورامان چوب

۲۶۷- صندوق قرض الحسنه امام زمان (عج)

۲۶۸- صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تهران بزرگ

۲۶۹- صنعت روغنکشی پردیس

۲۷۰- صنعت سازان انرژی پاسارگاد

۲۷۱- صنعت سلامت نیوساد

۲۷۲- صنعت یاران سپهر پارسه

۲۷۳- صنعتگران مهرآفرین شرق

۲۷۴-  فرآیند پیام

۲۷۵- طب صنعت پارس ری

۲۷۶- طب کار سلامت سام پارس

۲۷۷- طب یاران برین

۲۷۸- طراحان تردد آراد

۲۷۹- طرح و ساخت رابین

۲۸۰- طوفان پیشرو سبلان

۲۸۱- عایق پردیس ساعی

۲۸۲- تولیدی و صنعتی شیلنگ کار پلیکا

۲۸۳- خدماتی نهارخوران گناوه

۲۸۴- عرشه بنای قرن

۲۸۵-  آبزی گستر آتورپات

۲۸۶- یاسین فجر آریان فر

۲۸۷- سبوک آب

۲۸۸- مواد پیشرفته ایده تیتان گستر

۲۸۹- يگانه دريوك جوان دماوند

۲۹۰- عمران گستر نیوساد

۲۹۱- غزال رهوار کیمیا

۲۹۲- نهالکده غزال پیشرو

۲۹۳-  فن آور گستران رهجو

۲۹۴- بین المللی توسعه غیر منقول کی شد آریا

۲۹۵- خدماتی فنی مهندسی فاروس اقیانوس آبی

۲۹۶- فر ایند پوشش ایرانیان

۲۹۷- فر تک استیل

۲۹۸- فرا تجارت تیوا

۲۹۹- فرا سینا

۳۰۰- فرا صبا ارتباطات افق

۳۰۱- فراتین

۳۰۲- فراتین نوین پارس

۳۰۳- فراز استیل سپهر

۳۰۴- مشاوره مدیریت فرآیند بعد چهارم توسعه

۳۰۵- فرایند پرداز راد

۳۰۶- فرایند پوشش ایرانیان

۳۰۷- فرآیند پیام

۳۰۸- فرآیند سازان رهپویان محیط زیست

۳۰۹- فرتاک اندیشه پندار

۳۱۰- ساختمانی پرژام

۳۱۱- فرهنگ گستر صبا

۳۱۲- مهندسی مشاور حفاری و تکمیل دستان سام

۳۱۳- فن آوران نوین سالار

۳۱۴- فنی مهندسی نوریاب توان

۳۱۵- فنی مهندسی نیک کشاورزی بستر سازان

۳۱۶- فنی و مهندسی ابنیه و برق پاسارگاد

۳۱۷-  فولاد افلاک نمای شرق

۳۱۸- فیدار الکترونیک پاسارگاد

۳۱۹- فیدار آذرخش سروش

۳۲۰- فیدار صنعت آسمانه

۳۲۱- فیدار کامپوزیت ایرانیان

۳۲۲- قانون آوران اندیشه بی همتا

۳۲۳- کارخانجات تولیدی صدف لعاب یزد

۳۲۴- کاسپین پارس ویژن

۳۲۵- کاسپین مهر آذین فراز

۳۲۶- کامو مجتمع آریا

۳۲۷- کالا بران آسان رسان پایتخت

۳۲۸- کاوه گستران ارژن

۳۲۹- صنایع پیشگام آینده آرسس

۳۳۰-  آرایه پردازان قرن

۳۳۱- تولیدی کشت و صنعت مزرعه طلائی بهدشت

۳۳۲- صندوق حمايت از بخش كشاورزي شهرستان تهران بزرگ

۳۳۳- فراسینا

۳۳۴- صندوق قرض الحسنه کوثر

۳۳۵- کوشا ویژن کارا

۳۳۶- کهن صنعت مبنا

۳۳۷- کیان پخش

۳۳۸- کیان افق تجارت آریا

۳۳۹- کیان پیشگامان سنا

۳۴۰- کیان مهام رسام

۳۴۱- آریا تجهیز بین الملل ایرانیان

۳۴۲- کیمیا تجارت آکام

۳۴۳- کیمیا صدر مشرق زمین

۳۴۴- کیمیا کالا پیشرو

۳۴۵- کیمیا گستر سانیار

۳۴۶- کیهان گستر صداقت

۳۴۷- گسترش ارتباطات همراهان فجر

۳۴۸- گسترش خودرو آریافر

۳۴۹- دام گسترش گل خندان

۳۵۰- گویش اندیشان پردا

۳۵۱- گیتا ویرا تجارت

۳۵۲- گیتی تک البرز

۳۵۳- گیتی سازان بتا

۳۵۴- گئومات صنعت ایرانیان

۳۵۵- لاوان صنعت داتیس

۳۵۶- لوله گستر شرق

۳۵۷- لیان فیدار چوکا

۳۵۸- بیناگستر راضی

۳۵۹- مامک شمال

۳۶۰- مانا گشت مهد آریا

۳۶۱- ماهان حاتم گروس

۳۶۲- مرکز تصویر نگاری درمانی متد

۳۶۳- پرواز شهپر آریا

۳۶۴- اوژن درفش خاور

۳۶۵- تضامینی محمد رضا مددی و شرکاء

۳۶۶- داده نگار شریف

۳۶۷- آکام فر مهین

۳۶۸- سام کوه آسیا

۳۶۹- کسری سازان نوین نیکا

۳۷۰-  فناوران دارویی حکیم

۳۷۱- مروارید سبز بینالود

۳۷۲- مس پویان البرز

۳۷۳- خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پل نصر

۳۷۴- فرهنگی هنری مشعر

۳۷۵- معادن سنگ آهن عرش آسیا

۳۷۶- مهندسی معدنی نوآوران مس تهران

۳۷۷- مفسران فردای آسیا

۳۷۸- معمار آمایش و آبادی

۳۷۹- کشت و صنعت سبز مله ماس

۳۸۰- موسسه ورزشی آرمین ذوقی

۳۸۱- تجهیزات آزمایشگاهی موج آبی

۳۸۲- موسسه بنیاد امید ایرانیان

۳۸۳- مونس خندان ناجی

۳۸۴-  مه لیان آوا

۳۸۵- مهام تجارت فن آوران آرکا

۳۸۶- مهان صنعت رها

۳۸۷- مهران خودرو اهورا

۳۸۸- سایه بان سبز آسیا

۳۸۹- مهندسان مشاور بنا و آبادی

۳۹۰- مهندسان مشاور مهان مه راز

۳۹۱- مهندسی آسیا گستر مسعود

۳۹۲- مهندسی بازرگانی آتیه ساز اورامان

۳۹۳- مهندسی پایدار سازه بهین پویا

۳۹۴- مهندسی فن آوری های طیف گستر اطلس طاها

۳۹۵- مهندسین برق کنترل و ابزار ایده

۳۹۶- مهندسین کشاورزی نیرو و پیام کاوش

۳۹۷- مهندسین مشاور طرح و ساخت رابین

۳۹۸- میثاق اسوه برتر

۳۹۹- حامیان عدالت مطلق

۴۰۰- محدث گستر بهاران

ارزیابی رایگان و تخمین هزینه ثبت شرکت

مشاوره کاملا رایگان و تخصصی در زمینه امورات ثبتی از سوی کارشناسان برجسته و زبده نخستین ثبت

 

 
۱۳۹۵-۱۲-۱۹ ۱۳:۱۲:۱۲ +۰۰:۰۰ ثبت و تغییرات شرکت|دیدگاه‌ها برای ثبت شرکت چیست ؟ بسته هستند