اخذ جواز کسب

-مرحله اول صدور و اخذ جواز کسب1-درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب (اخذ جواز کسب)

2-ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی جهت اخذ جواز کسب

3-بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش جهت اخذ جواز کسب

4-بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب( اخذ جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به وی -مرحله دوم صدور و اخذ جواز کسب

در این مرحله از صدور و اخذ جواز کسب ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی انجام میشود که شامل:

1-سند مالکیت به نام متقاضی

2-اجاره نامه رسمی به نام متقاضی

3-اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی

4-مبایعه نامه به نام متقاضی

5-حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره

6-رسید پرداخت اجاره بهای معتبر

7-قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها جهت اخذ جواز کسب

ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان برای اخذ جواز کسب که شامل:

1-گواهی پایان خدمت

2-گواهی معافیت دائم

3-گواهی اشتغال به تحصیل

4-گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه

5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

-ارائه سوابق کاربری تجاری با کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست جهت اخذ جواز کسب

-ارائه سایر مدارک ذیل جهت اخذ جواز کسب:

1-کپی تمام صفحات شناسنامه

2-کپی کارت ملی

3-کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی که سن آنان از 50 سال بالاتر می باشد)

4-دوارزده قطعه عکس پرسنلی جدید (3×4)

5-فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف 5 برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) که از مبلغ 3.000.000 ریال عدول ننماید.

6-فیش واریز مبلغ 30.000 ریال به حساب 21733008 خزانه کشور

-مرحله سوم صدور و اخذ جواز کسب

استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارک ذیل شامل:

1-گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی فردی جهت صنوف مشمول (موارد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)

2-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر جهت اخذ جواز کسب

3-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری جهت اخذ جواز کسب

4-موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی جهت اخذ جواز کسب

5-گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل 10 ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط) جهت اخذ جواز کسب

6-ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی جهت اخذ جواز کسب

7-گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده 13 قانون جهت اخذ جواز کسب

8-اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب(جواز کسب)

9-اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی جهت اخذ جواز کسب

-مرحله چهارم صدور و اخذ جواز کسب

بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه جهت اخذ جواز کسب

مرحله پنجم صدور و اخذ جواز کسب

امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 96 میانگین امتیازات: 3.1]