اخذ جواز کسب

-مرحله اول صدور و اخذ جواز کسب1-درخواست كتبی متقاضی پروانه كسب (اخذ جواز کسب)

2-ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی جهت اخذ جواز کسب

3-بازدید از محل واحد صنفی توسط كمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش جهت اخذ جواز کسب

4-بررسی درخواست متقاضی پروانه كسب( اخذ جواز کسب) در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ كتبی به وی -مرحله دوم صدور و اخذ جواز کسب

در این مرحله از صدور و اخذ جواز کسب ارائه یكی از مدارك ذیل جهت تعیین وضعیت ملكی واحد صنفی انجام میشود که شامل:

1-سند مالكیت به نام متقاضی

2-اجاره نامه رسمی به نام متقاضی

3-اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی

4-مبایعه نامه به نام متقاضی

5-حكم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره

6-رسید پرداخت اجاره بهای معتبر

7-قرارداد اجاره محل كسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شركت های تعاونی مسكن و شركتهای خاص صنفی، شركتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها جهت اخذ جواز کسب

ارائه یكی از مدارك ذیل جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان برای اخذ جواز کسب که شامل:

1-گواهی پایان خدمت

2-گواهی معافیت دائم

3-گواهی اشتغال به تحصیل

4-گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشكی از حوزه نظام وظیفه

5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن

-ارائه سوابق كاربری تجاری با كارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست جهت اخذ جواز کسب

-ارائه سایر مدارك ذیل جهت اخذ جواز کسب:

1-كپی تمام صفحات شناسنامه

2-كپی كارت ملی

3-كپی مدرك تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی كه سن آنان از 50 سال بالاتر می باشد)

4-دوارزده قطعه عكس پرسنلی جدید (3×4)

5-فیش واریز مبلغ حداكثر تا سقف 5 برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) كه از مبلغ 3.000.000 ریال عدول ننماید.

6-فیش واریز مبلغ 30.000 ریال به حساب 21733008 خزانه كشور

-مرحله سوم صدور و اخذ جواز کسب

استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارك ذیل شامل:

1-گواهی مركز بهداشت شهرستان و ارائه كارت معاینه پزشكی فردی جهت صنوف مشمول (موارد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)

2-گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر جهت اخذ جواز کسب

3-گواهی عدم سوء پیشینه كیفری جهت اخذ جواز کسب

4-موافقت اداره نظارت بر اماكن نیروی انتظامی جهت اخذ جواز کسب

5-گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل 10 ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید كمیسیون نظارت شهرستان مربوط) جهت اخذ جواز کسب

6-ارائه هرگونه مدرك مبنی بر تشكیل پرونده یا ارائه هر یك از اوراق پرداخت مالیاتی جهت اخذ جواز کسب

7-گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده 13 قانون جهت اخذ جواز کسب

8-اختصاص كد شناسه ده رقمی (ملت كارت) و الصاق آن به پروانه كسب(جواز کسب)

9-اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با كد ده رقمی جهت اخذ جواز کسب

-مرحله چهارم صدور و اخذ جواز کسب

بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه جهت اخذ جواز کسب

مرحله پنجم صدور و اخذ جواز کسب

امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 100 میانگین امتیازات: 3.1]