//آگهی دعوت سهامی خاص

آگهی دعوت سهامی خاص

تنظیم صورتجلسه نیاز به چاپ آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه رسمی دارد

آگهی دعوت مجامع عمومی می بایستی دارای شرایط ذیل باشد :

الف – مشخصات کلی آگهی دعوت مجامع عمومی 

1-    در آگهی دعوت مجامع عمومی نام کامل شرکت ذکر شده باشد .

2-    در آگهی دعوت سهامی خاص یا آگهی دعوت شرکت سهامی عام الزاما ذکر شده باشد . (رعایت تبصره ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

3-    در آگهی دعوت سهامی خاص مجامع عمومی شماره ثبت ذکر شود . ( رعایت ماده 220 قانون تجارت )

4-    در آگهی دعوت سهامی خاص دستور جلسه به صورت مصرح بیان شود .

5-    نوع مجمع عمومی در آگهی دعوت ذکر گردد .

6-     در آگهی دعوت سهامی خاص تاریخ و ساعت تشکیل جلسه ذکر شود .

7-    محل تشکیل جلسه مجمع می بایستی به صراحت در آگهی دعوت قید گردد .

8-   آگهی دعوت سهامی خاص می بایستی دارای مقام دعوت کننده باشد .

9-   آگهی دعوت سهامی خاص در روزنامه کثیر الانتشار شرکت چاپ و منشر شده باشد .

ب- موارد مربوط به تاریخ و مواعد آگهی دعوت

1-    زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی با قید ساعت و تاریخ  دقیق در متن آگهی دعوت  جهت انطباق با صورتجلسه مربوطه اعلام گردد .

2-    چنانچه دو مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) که دارای صلاحیت جداگانه و اختصاصی می باشند ، در یک روز تشکیل گردند می بایستی ساعت تشکیل مجزا و دستور جلسه مشخص ومصرح  بیان شده باشد و صورتجلسات مجزا نیز به تبع آن تنظیم و ارائه گردد .

3-    فاصله بین زمان انتشار دعوت مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می باشد ( رعایت ماده 98 لایحه اصلاحی قانون تجارت )

4-    استناد به مقررات مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مهلت در ماده 98 قانون تجارت توجیه قانونی ندارد.

5-    اساسنامه شرکت نمی تواند حداقل مواعد مقرر در ماده 98 (از 10 روز کمتر) و حداکثر را (از 40 روز بیشتر )پیش بینی نماید . در صورت مغایرت مواعد مذکور مقررات قانون تجارت حاکم می باشد .

6-     ساعت و تاریخ تشکیل مجمع عمومی در آگهی دعوت نباید با ساعت و تاریخ تشکیل مجمع در صورتجلسه  تنظیمی مغایر باشد .

7-    در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

8-    هر گاه در مجامع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ واقع نشود ، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع  عمومی می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین نماید ، تمدید جلسه ( تنفس ) محتاج به آگهی دعوت مجدد نیست .

پ موارد مربوط به محل تشکیل  مجمع در آگهی دعوت  

1-    محل تشکیل مجمع می بایستی  با نشانی کامل در آگهی دعوت قید شود .

2-    چنانچه در متن آگهی دعوت سهامی خاص محل تشکیل اقامتگاه و یا مرکز اصلی شرکت ذکر شده باشد می بایستی با متن صورتجلسه مطابق باشد .

3-    تشکیل مجامع عمومی در محل شرکت ( اقامتگاه ) الزامی نیست .

4-    چنانچه در متن آگهی دعوت سهامی خاص نشانی کامل ذکر شده باشد بطوری که نام کامل ساختمان و یا کارخانه بصراحت بیان شده باشد و سهوا مغایرت در شماره پلاک در متن صورتجلسه بیان گردد ، با توجه به قرینه ای که وجود دارد ، اشتباه موثر تلقی نمی گردد  و مانع  ثبت صورتجلسات نمی گردد .

5-    چنانچه محل تشکیل جلسه مجمع عمومی ، دفتر شرکت و یا دفتر اصلی شرکت و یا سایر عناوین ذکر شده باشد با توجه به تصریح ماده 100 قانون مذکور نشانی کامل  می بایستی صراحتا اعلام گردد.

6-     مغایرت و اشتباه در طبقات محل تشکیل جلسه در متن آگهی دعوت و صورتجلسه تنظیمی مرتبط ، چنانچه بدون قرینه باشد ، می تواند اشتباه موثر تلقی شود .

ج موارد مربوط به دستور جلسه در آگهی دعوت

 دستور جلسه می بایستی بصورت مشخص و مصرح در آگهی دعوت بیان گردد .

امتیاز این مطلب از نظر کاربران
[تعداد امتیاز دهندگان: 3 میانگین امتیازات: 5]
2018-02-19T11:06:53+00:00 ثبت و تغییرات شرکت|دیدگاه‌ها برای آگهی دعوت سهامی خاص بسته هستند